مشاوران و روانشناسان مرکز

دکتر کبری ناموران


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۲۲ اسفند ۱۳۹۶

دکتر مریم نصرتی


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۰۸ بهمن ۱۳۹۶

شفیقه طالب زاده


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

فرانک چرندابی


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

هما نوشنایی


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

رقیه صلح جو


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

قادر نعیمی


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

عاطفه اقتباس


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

دکتر لطیفه نظامی


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

دکتر عزت الله احمدی


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶