مشاوران و روانشناسان مرکز

دکتر کبری ناموران


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۲۲ اسفند ۱۳۹۶

دکتر فهیمه پیرساقی


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

دکتر احد آهنگر


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

دکتر عزت الله احمدی


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

محمّد محمّد پور کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۳۰ دی ۱۳۹۳

دکترنفیسه مهدوی کاندیدای دکتری تخصصی مشاوره


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۲۷ دی ۱۳۹۳

دکتر فخرالسادات قریشی راد


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۲۶ دی ۱۳۹۳

مریم چوبدار کارشناس ارشد روانشناسی


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۲۶ دی ۱۳۹۳