همایش های روانشناسی

همایش رایگان پیوند عاطفی من و همسرم


ادامه مطلب

تاریخ انتشار:۲۶ مرداد ۱۳۹۴

مدیریت فرزندان در فضای مجازی برگزار شد.


ادامه مطلب

تاریخ انتشار:۱۹ مرداد ۱۳۹۴

همایش غلبه بر استرس و اضطراب برگزار شد.


ادامه مطلب

تاریخ انتشار:۲۷ خرداد ۱۳۹۴