مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

انتخاب رشته کنکور سراسری

انتخاب رشته کنکور سراسری
کاملا تخصصی و علمی
:با حضور کارشناسان ارشد و دکتری مشاوره
دکتر کبری ناموران–دکتر احد آهنگر
دکتر مریم نصرتی–آقای قادر نعیمی
اقای حسن باقری