مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

حسن باقری

حسن باقری.

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی .

 ۱۹سال سابقه مشاوره در مدارس استان آذربایجانشرقی .

 و هسته مشاوره ناحیه یک آموزش و پرورش تبریز.

 زمینه فعالیت . تحصیلی . سازشی . و سلامت رفتاری