مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

پیام تسلیت


بازگشت همه بسوی اوست
همکار گرامی سرکار خانم دکتر نفیسه مهدوی

با نهایت تأثروتأسف درگذشت مادر بزرگ گرامیتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده وازخداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه وبرای جنابعالی وسایر بازماندگان  صبروبردباری مسیلت داریم