مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

رازها و نیازها(معرفی کتاب)

رازهای تربیتی نیازهای پدری و مادری

        پدری و مادری دو گوش شنوا میخواهند نه زبان گویا

  •  دنیای نوجوانی و جوانی
  • در مورد تاثیر پدر و مادر در روابط با فرزندان
  • تا ۸ سالگی ۷۵در صد کنترل روابط به عهده پدرو مادر می باشد و ۲۵ درصد دست کودکان است.
  • بین ۸ تا ۱۲ سالگی سهم پدر و مادر ۵۰ درصد و سهم فرزندان ۵۰ درصد می باشد.
  • بین ۱۲ تا ۱۸ سالگی ۲۵ درصد تاثیر نقش شما و همسرتان است و ۷۵ درصد دست فرزندان است.
  • بعد از ۱۸ سالگی پدرو مادر (۱ درصد) هم نقشی ندارند.