مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

دکتر فهیمه پیرساقی

به نام خدا

"رزومه علمی"

الف) اطلاعات شناسنامه ای

نام نام خانوادگی: فهیمه پیر ساقی

تاریخ تولد:۱۳۶۵ 

ج) خلاصه سوابق آموزشی

ردیف

مقطع تحصیلی

نام دانشگاه

رشته تحصیلی

سال فارغ التحصیلی

۱

کارشناسی

دانشگاه رازی کرمانشاه

مشاوره و راهنمایی

۱۳۸۹

۲

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مشاوره خانواده

۱۳۹۱

۳

دکتری

دانشگاه خوارزمی تهران

مشاوره

۱۳۹۶

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر جرأت ورزی دانشجویان دختر

استاد راهنما: دکتر حسین سلیمی     نمره:۱۹

عنوان رساله دکتری: شناسایی شاخص های ارتباط زناشویی کارآمد

استاد راهنما: دکتر کیانوش زهراکار –دکتر علیرضا کیامنش           اساتید مشاور: دکتر فرشاد محسن زاده، دکتر جعفر حسنی     نمره: ۱۹٫۷۵

د) خلاصه سوابق پژوهشی

د-۱)مقاله های علمی- پژوهشی

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

سال چاپ

۱

تعیین سهم تعارض زناشویی، خودمتمایزسازی، استرس شغلی و منبع کنترل در پیش بینی فرسودگی شغلی

فصلنامه روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

۱۳۹۱

۲

پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس میزان پرخاشگری و ابراز وجود

فصلنامه اعتیادپژوهی

۱۳۹۱

۳

اثربخشی موسیقی درمانی فعال و گشتالت درمانی بر کاهش اضطراب امتحان

اندیشه و رفتار دانشگاه آزاد رودهن

۱۳۹۱

۴

رابطه دینداری با اضطراب، افسردگی و پرخاشگری

مجله روانپزشکی و روانشناسی انیستیتو روانشناسی بالینی ایران

۱۳۹۱

 

۵

رابطه بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی  با آمادگی با اعتیاد در دانشجویان

فصلنامه روانشناسی کاربردی دانش و پژوهش دانشگاه آزاد خوراسگان

 

۱۳۹۰

 

۶

اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر جرأت ورزی دانشجویان دختر

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

۱۳۹۲

۷

اثربخشی مشاوره مبتنی برکیفیت زندگی بر ارتقای بهزیستی مادران کودکان مصروع

فصلنامه مطالعات ناتوانی

۱۳۹۴

۸

تعارضات زناشویی؛ نقش سبکهای دفاعی و تعارضات زناشویی

فصلنامه روان پرستاری

 

۱۳۹۴

 

۹

 

Role of personality characteristics and Family of Origin in Anticipation of  Forgiveness

Journal of Research & Health

۱۳۹۴

۱۰

 

نقش مولفه های سلامت خانواده اصلی و ابعاد تمایزیافتگی خود در پیش بینی رغبت به ازدواج در دانشجویان

فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی

۱۳۹۴

۱۱

 

اثربخشی برنامه توانمندسازی روانی-اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودکان کم توان ذهنی

 

فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

 

۱۳۹۶

۱۲

شاخص های ارتباط زناشویی کارآمد: یک مطالعه کیفی

مشاوره کاربردی

۱۳۹۶

۱۳

پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان بر اساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی

رویش روان شناسی

۱۳۹۶

 

 

د-۲) همایشها

ردیف

عنوان مقاله

همایش

سال برگزاری

۱

جهت گیری مذهبی، اضطراب و پرخاشگری

همایش ملی سلامت روان گیلان

۱۳۹۰

۲

رابطه جهت گیری مذهبی با خودکارآمدی و اضطراب در دانشجویان دختر

همایش ملی روانشناسی سلامت دانشگاه اهواز

۱۳۹۰

۳

اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر میزان ابراز وجود

همایش ملی روانشناسی شخصیت کردستان

۱۳۹۱

۴

تعیین سهم امید به زندگی و معناجویی در پیش بینی فرسودگی زناشویی زنان و مردان متأهل

ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده-دانشگاه شهید بهشتی تهران

۱۳۹۳

۵

اثربخشی برنامه توانمندسازی روانی-اجتماعی بر کاهش فرسودگی شغلی زنان شاغل سرپرست خانوار

اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه-کمیته امداد امام خمینی-تهران

۱۳۹۴

 

ه) سوابق کاری

ردیف

محل کار

عنوان کار

سال

۱

مرکز مشاوره رازی

مشاور

۱۳۹۲

۲

دانشگاه خوارزمی

تدریس

۱۳۹۲

۳

مرکز مشاوره یاوران رشد

مشاور

۱۳۹۶

 

و) تألیف و ترجمه

ردیف

عنوان کتاب

انتشارات

۱

داستان های شفابخش برای کودکان و نوجوانان

علم

۲

مشاوره شغلی و حرفه ای (رویکردهای سازه نگر)

دانژه

۳

مهارت های تربیت نوجوانان

انسان برتر