کانال تلگرام

برای اطلاع سریعتر و مستقیم از اطلاعیه های مرکز مشاوره به کانال ما بپیوندی

مشاوره فردی گروهی و گروه درمانی با حضور متخصان مجرب در همه گرایشهای تخصصی 

منتظر اطلاعیه های بعدی ما باشید

در کانال 
https://t.me/yavaraneroshd