مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۳۹۷

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۳۹۷، در تبریز
  به طور تخصصی و علمی،
  زیرنظر متخصص مشاوره دکتر کبری ناموران،