مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

مشاوران و روانشناسان مرکز

دکتر کبری ناموران


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۲۲ اسفند ۱۳۹۶

دکتر فهیمه پیرساقی


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

دکتر احد آهنگر


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

دکتر عزت الله احمدی


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

محمّد محمّد پور کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۳۰ دی ۱۳۹۳

دکتر فخرالسادات قریشی راد


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۲۶ دی ۱۳۹۳

مریم چوبدار کارشناس ارشد روانشناسی


سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۲۶ دی ۱۳۹۳