مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

شادی

از زندگی خود لذت ببرید

کلید شادی خود را در جیب دیگران جست و جو نکنید!

تنها شخصی که میتواند شما را شاد یا غمگین کند کسی نیست جز خود شما.

بازدید: 3