یادداشتی از طرف سلامه - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

یادداشتی از طرف سلامه


روزی در تربیت فرزند نوجوان ۱۴ ساله ام آنچنان مستاصل بودم با سرکار خانم
چوبدار ملاقات نمودم و با ایشان مشاوره نمودم. ایشان جمله ای به من گفتند که
آرامشی عمیق بر قلب ناآرامم بخشید. بعد از آن هر وقت در تنگناهای تربیتی گیر
میکردم یاد جمله ایشان آرامم میکرد. ایشان از من پرسیدند که قبل از نوجوانی
خلقیات فرزندتان چگونه بود و من توصیف کردم. که خیلی خوب، مودب، زبانزد خاص و
عام و
ایشان گفتند پس اگر این دوره بحرانی نوجوانی بگذرد، فرزندتان به همان خلقیات
اصلی خود برمیگردد.
اکنون فرزندم ۱۸ ساله است و من تحقق فرمایش ایشان را به عینه میبینم.
از ایشان بخاطر این کمک بزرگشان سپاسگزارم.

 

 

بازدید: 312