چرا مرکز مشاوره یاوران رشد؟؟

چرا مرکز مشاوره یاوران رشد؟
حضور روانشناسان و مشاوران مجرب
از همه گرایشهای  تخصصی
خدمات حرفه ای بصورت گروهی
حضور کارشناس آنکال ظرف نیم ساعت در مرکز
تعرفه هازیرنرخ مصوب سازمان نظام روانشناسی

با بیش از ۹ سال سابقه درخشان
یکسره در ۲ شیفت صبح و بعد از ظهر
مورد اعتماد بسیاری از همشهریان و
مراجعان سایر استانهای همجوار
با توجه ویژه به مسایل فرهنگی و بومی
در نقطه مناسب ودر دسترس تبریز

 

بازدید: 2