عید قربان مبارک

بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن 

یک عید بزرگ به نام قربان آمد

بازدید: 0