عید قربان مبارک - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

عید قربان مبارک

بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن 

یک عید بزرگ به نام قربان آمد

بازدید: 0