رازها و نیازها(معرفی کتاب) - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

رازها و نیازها(معرفی کتاب)

رازهای تربیتی نیازهای پدری و مادری

        پدری و مادری دو گوش شنوا میخواهند نه زبان گویا

  •  دنیای نوجوانی و جوانی
  • در مورد تاثیر پدر و مادر در روابط با فرزندان
  • تا ۸ سالگی ۷۵در صد کنترل روابط به عهده پدرو مادر می باشد و ۲۵ درصد دست کودکان است.
  • بین ۸ تا ۱۲ سالگی سهم پدر و مادر ۵۰ درصد و سهم فرزندان ۵۰ درصد می باشد.
  • بین ۱۲ تا ۱۸ سالگی ۲۵ درصد تاثیر نقش شما و همسرتان است و ۷۵ درصد دست فرزندان است.
  • بعد از ۱۸ سالگی پدرو مادر (۱ درصد) هم نقشی ندارند.

بازدید: 4