دکتر فهیمه پیرساقی

به نام خدا

“رزومه علمی”

الف) اطلاعات شناسنامه ای

نام نام خانوادگی: فهیمه پیر ساقی

تاریخ تولد:۱۳۶۵ 

ج) خلاصه سوابق آموزشی

ردیف

مقطع تحصیلی

نام دانشگاه

رشته تحصیلی

سال فارغ التحصیلی

۱

کارشناسی

دانشگاه رازی کرمانشاه

مشاوره و راهنمایی

۱۳۸۹

۲

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مشاوره خانواده

۱۳۹۱

۳

دکتری

دانشگاه خوارزمی تهران

مشاوره

۱۳۹۶

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر جرأت ورزی دانشجویان دختر

استاد راهنما: دکتر حسین سلیمی     نمره:۱۹

عنوان رساله دکتری: شناسایی شاخص های ارتباط زناشویی کارآمد

استاد راهنما: دکتر کیانوش زهراکار –دکتر علیرضا کیامنش           اساتید مشاور: دکتر فرشاد محسن زاده، دکتر جعفر حسنی     نمره: ۱۹٫۷۵

د) خلاصه سوابق پژوهشی

د-۱)مقاله های علمی- پژوهشی

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

سال چاپ

۱

تعیین سهم تعارض زناشویی، خودمتمایزسازی، استرس شغلی و منبع کنترل در پیش بینی فرسودگی شغلی

فصلنامه روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

۱۳۹۱

۲

پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس میزان پرخاشگری و ابراز وجود

فصلنامه اعتیادپژوهی

۱۳۹۱

۳

اثربخشی موسیقی درمانی فعال و گشتالت درمانی بر کاهش اضطراب امتحان

اندیشه و رفتار دانشگاه آزاد رودهن

۱۳۹۱

۴

رابطه دینداری با اضطراب، افسردگی و پرخاشگری

مجله روانپزشکی و روانشناسی انیستیتو روانشناسی بالینی ایران

۱۳۹۱

۵

رابطه بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی  با آمادگی با اعتیاد در دانشجویان

فصلنامه روانشناسی کاربردی دانش و پژوهش دانشگاه آزاد خوراسگان

۱۳۹۰

۶

اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر جرأت ورزی دانشجویان دختر

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

۱۳۹۲

۷

اثربخشی مشاوره مبتنی برکیفیت زندگی بر ارتقای بهزیستی مادران کودکان مصروع

فصلنامه مطالعات ناتوانی

۱۳۹۴

۸

تعارضات زناشویی؛ نقش سبکهای دفاعی و تعارضات زناشویی

فصلنامه روان پرستاری

۱۳۹۴

۹

Role of personality characteristics and Family of Origin in Anticipation of  Forgiveness

Journal of Research & Health

۱۳۹۴

۱۰

نقش مولفه های سلامت خانواده اصلی و ابعاد تمایزیافتگی خود در پیش بینی رغبت به ازدواج در دانشجویان

فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی

۱۳۹۴

۱۱

اثربخشی برنامه توانمندسازی روانی-اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودکان کم توان ذهنی

فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

۱۳۹۶

۱۲

شاخص های ارتباط زناشویی کارآمد: یک مطالعه کیفی

مشاوره کاربردی

۱۳۹۶

۱۳

پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان بر اساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی

رویش روان شناسی

۱۳۹۶

د-۲) همایشها

ردیف

عنوان مقاله

همایش

سال برگزاری

۱

جهت گیری مذهبی، اضطراب و پرخاشگری

همایش ملی سلامت روان گیلان

۱۳۹۰

۲

رابطه جهت گیری مذهبی با خودکارآمدی و اضطراب در دانشجویان دختر

همایش ملی روانشناسی سلامت دانشگاه اهواز

۱۳۹۰

۳

اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر میزان ابراز وجود

همایش ملی روانشناسی شخصیت کردستان

۱۳۹۱

۴

تعیین سهم امید به زندگی و معناجویی در پیش بینی فرسودگی زناشویی زنان و مردان متأهل

ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده-دانشگاه شهید بهشتی تهران

۱۳۹۳

۵

اثربخشی برنامه توانمندسازی روانی-اجتماعی بر کاهش فرسودگی شغلی زنان شاغل سرپرست خانوار

اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه-کمیته امداد امام خمینی-تهران

۱۳۹۴

ه) سوابق کاری

ردیف

محل کار

عنوان کار

سال

۱

مرکز مشاوره رازی

مشاور

۱۳۹۲

۲

دانشگاه خوارزمی

تدریس

۱۳۹۲

۳

مرکز مشاوره یاوران رشد

مشاور

۱۳۹۶

و) تألیف و ترجمه

ردیف

عنوان کتاب

انتشارات

۱

داستان های شفابخش برای کودکان و نوجوانان

علم

۲

مشاوره شغلی و حرفه ای (رویکردهای سازه نگر)

دانژه

۳

مهارت های تربیت نوجوانان

انسان برتر

بازدید: 55