دکتر فهیمه پیرساقی - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

دکتر فهیمه پیرساقی

به نام خدا
“رزومه علمی”
الف) اطلاعات شناسنامه ای

 

نام و نام خانوادگی:
فهیمه پیرساقی
نام پدر:
علی
شماره شناسنامه:
۲۰۲۲
کد ملی:
۲۸۰۳۴۱۹۲۴۶
محل تولد:
خوی
وضعیت تاهل:
متاهل
 
ج) خلاصه سوابق آموزشی

 

ردیف
مقطع تحصیلی
نام دانشگاه
رشته تحصیلی
سال فارغ التحصیلی
۱
کارشناسی
دانشگاه رازی کرمانشاه
مشاوره و راهنمایی
۱۳۸۹
۲
کارشناسی ارشد
دانشگاه علامه طباطبایی تهران
مشاوره خانواده
۱۳۹۱
۳
دکتری
دانشگاه خوارزمی تهران
مشاوره
۱۳۹۶
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر جرأت ورزی دانشجویان دختر
استاد راهنما: دکتر حسین سلیمی     نمره:۱۹
عنوان رساله دکتری: شناسایی و سنجش شاخص های ارتباط زناشویی کارآمد
استاد راهنما: دکتر کیانوش زهراکار –دکتر علیرضا کیامنش           اساتید مشاور: دکتر فرشاد محسن زاده، دکتر جعفر حسنی      نمره:۷۵/۱۹
 
د) خلاصه سوابق پژوهشی

 

د-۱)مقاله های علمی- پژوهشی

 

ردیف
عنوان مقاله
نام مجله
سال چاپ
۱
تعیین سهم تعارض زناشویی، خودمتمایزسازی، استرس شغلی و منبع کنترل در پیش بینی فرسودگی شغلی
فصلنامه روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
۱۳۹۱
۲
پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس میزان پرخاشگری و ابراز وجود
فصلنامه اعتیادپژوهی
۱۳۹۱
۳
اثربخشی موسیقی درمانی فعال و گشتالت درمانی بر کاهش اضطراب امتحان
اندیشه و رفتار دانشگاه آزاد رودهن
۱۳۹۱
۴
رابطه بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی  با آمادگی با اعتیاد در دانشجویان
فصلنامه روانشناسی کاربردی دانش و پژوهش دانشگاه آزاد خوراسگان
۱۳۹۰
۵
اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر جرأت ورزی دانشجویان دختر
فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
۱۳۹۲
۶
اثربخشی مشاوره مبتنی برکیفیت زندگی بر ارتقای بهزیستی مادران کودکان مصروع
فصلنامه مطالعات ناتوانی
۱۳۹۴
۷
تعارض های زناشویی؛ نقش سبکهای دفاعی و تعارضات زناشویی
فصلنامه روان پرستاری
۱۳۹۴
۸
Role of personality characteristics and Family of Origin in Anticipation of  Forgiveness
 
Journal of Research & Health
۱۳۹۴
۹
بررسی رابطه ساختاری سلامت خانواده اصلی طرحواره هیجانی، نظم دهی هیجان، با رغبت به ازدواج در دانشجویان با نقش واسطه ای تمایزیافتگی خود
فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده
۱۳۹۴
۱۰
نقش مولفه های سلامت خانواده اصلی و ابعاد تمایزیافتگی خود در پیش بینی رغبت به ازدواج در دانشجویان
فرهنگ مشاوره و روان درمانی
۱۳۹۵
۱۱
اثربخشی برنامه توانمندسازی روانی-اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودکان کم توان ذهنی
فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی
۱۳۹۶
۱۲
شاخص های ارتباط زناشویی کارآمد: یک مطالعه کیفی
مشاوره کاربردی
۱۳۹۶
۱۳
پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان بر اساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی
رویش روان شناسی
۱۳۹۶
۱۴
ارائه ی مدلی برای ارتباط زناشویی کارآمد
فصلنامه تربیتی-فرهنگی زنان و خانواده
پدیرش
۱۵
بررسی رابطه ساختاری نیازهای اساسی روان شناختی و بهزیستی ذهنی با سلامت روان درسالمندان
سالمندشناسی
۱۳۹۶
 
 
د-۲) همایشها

 

ردیف
عنوان مقاله
همایش
سال برگزاری
۱
جهت گیری مذهبی، اضطراب و پرخاشگری
همایش ملی سلامت روان گیلان
۱۳۹۰
۲
رابطه جهت گیری مذهبی با خودکارآمدی و اضطراب در دانشجویان دختر
همایش ملی روانشناسی سلامت دانشگاه اهواز
۱۳۹۰
۳
اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر میزان ابراز وجود
همایش ملی روانشناسی شخصیت کردستان
۱۳۹۱
۴
تعیین سهم امید به زندگی و معناجویی در پیش بینی فرسودگی زناشویی زنان و مردان متأهل
ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده-دانشگاه شهید بهشتی تهران
۱۳۹۳
۵
اثربخشی برنامه توانمندسازی روانی-اجتماعی بر کاهش فرسودگی شغلی زنان شاغل سرپرست خانوار
اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه-کمیته امداد امام خمینی-تهران
۱۳۹۴
 
ه) سوابق کاری

 

 

ردیف
محل کار
عنوان کار
سال
۱
مرکز مشاوره رازی
مشاور
۱۳۹۲
۲
دانشگاه خوارزمی
تدریس
۱۳۹۲
۳
موسسه آموزش عالی سراج
تدریس
۹۶-۹۷
۳
مرکز مشاوره یاوران رشد
مشاور
۱۳۹۶
 
و) تألیف و ترجمه

 

ردیف
عنوان کتاب
انتشارات
۱
۱۰۱داستان شفابخش برای کودکان و نوجوانان
علم
۲
مشاوره ی شغلی
دانژه
۳
مهارت های تربیت نوجوانان
انسان برتر
۴
مصاحبه انگیزشی برای مشاوران مدارس(ویراستاری)
پژوهش های دانشگاه
ی) عضویت

 

ردیف
شماره عضویت
۱
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
۱۰۰۶۸۳۰

بازدید: 1341