حسن باقری - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

حسن باقری

حسن باقری.

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی .

 ۱۹سال سابقه مشاوره در مدارس استان آذربایجانشرقی .

 و هسته مشاوره ناحیه یک آموزش و پرورش تبریز.

 زمینه فعالیت . تحصیلی . سازشی . و سلامت رفتاری

بازدید: 556