منابع ارشد رشته روانشناسی عمومی - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

منابع ارشد رشته روانشناسی عمومی

 ارشد رشته روانشناسی عمومی

الف) روانشناسی رشد:

روانشناسی رشدُ- لورا برگ ترجمه سید محمدی

روانشناسی ژنتیک ۱و ۲- دکتر منصور دادستان

رشد نوجوانیُ- دکتر لطف آبادی

نظریه های رشدی- سیکرین

– پیشگامان روانشناسی رشد، فرید خدایی

– رشد و شخصیت کودک، ماسین، ترجمه یاسائی

ب) روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی

روانشناسی مرضی- تحولی، دادستان

آسیب شناسی روانی دکتر آزاد

روانشناسی مرضی ساراسون، ترجمه نجاریان

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، ترجمه سیف نراقی

آسیب شناسی روانی (جلد۱و۲) نوشته روزنهان و سیگمن ترجمه سید محمدی

آسیب شناسی روانی نوشته هالجین (جلد ۱و۲ ) ترجمه سید محمدی

نشانه شناسی بیماری های روانی نوشته دکتر پورافکاری

کودکان استثنایی نوشته سیف نراقی نشر ارسباران

کودکان استثنایی نوشته دکتر میلانی فر

کودکان عقب مانده نوشته سیف نراقی (فصل ۲مطالعه شود) انتشارات سمت

ج) روانشناسی عمومی :

زمینه روانشناسی هیلگارد (جلد ۱ و ۲) ترجمه براهنی نشر رشد

روانشناسی عمومی نوشته سانتراک

روانشناسی عمومی نوشته حمزه گنجی

د ( علم النفس:

علم النفس نوشته دکتر احدی و بی جمال

شخصیت از دیدگاه اسلام نوشته احمدی نشر امیر کبیر

علم النفس دکتر بهشتی

علم النفس، هاشمیان

ه) روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش

روانشناسی فیزیولوژیک نوشته خداپناهی انتشارات سمت

انگیزش و هیجان نوشته مارشال ریو

روانشناسی فیزیولوژیک، خداپناهی

مبانی روانشناسی، کارلسون، خداپناهی

و) روانشناسی شخصیت

نظریه های شخصیت شولتز، ترجمه سید محمدی

نظریه های شخصیت، سیاسی

ز) آمار و روش تحقیق

احتمالات و آمار کاربردی، دکتر دلاور

مبانی پژوهش دکتر دلاور

روشهای تحقیق در علوم رفتاری، دلاور

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، سرمد و بازرگان

روش تحقیق دکتر دلاور

روش تحقیق دکتر بیابان گرد

استنباط آماری در علوم رفتاری، هومن

ح) زبان تخصصی:

کتاب هیلگارد انگلیسی

Reading in Psychology, Hashemian

بازدید: 4