منابع ارشد رشته روانشناسی تربیت - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

منابع ارشد رشته روانشناسی تربیت

ارشد رشته روانشناسی تربیتی

الف) روانشناسی رشد:

روانشناسی رشدُ-لورا برگ ترجمه سید محمدی

روانشناسی ژنتیک ۱و ۲- دکتر منصور دادستان

رشد نوجوانیُ- دکتر لطف آبادی

نظریه های رشدی- سیکرین

ب) روانشناسی تربیتی:

روانشناسی پرورشیُ -دکتر سیف

روانشناسی تربیتی- ترجمه دکتر فرامرزی

روانشناسی تربیتی- دکتر بیابانگرد

روانشناسی تربیتی- دکتر کدیور

روانشناسی تربیتی-اسلاوین

ج) روانشناسی یادگیری:

روانشناسی یادگیری- دکتر بیرامی

مقدمه ای بر نظریه های یادگیری- ترجمه دکتر سیف

روانشناسی یادگیری- هرگن

یادگیری مشارکتی-تدریس مشارکتی

Theoris of learning- lefran cois-

د) سنجش:

مقدمهای بر نظریه های اندازه گیری- وند آلن- ترجمه دلاور

سنجش و اندازه گیری- دکتر سیف

مبانی آزمونهای روانی-ترجمه دکتر براهنی- انتشارات دانشگاه تهران

نظریه پرسش و پاسخ

ه) ارزشیابی:

ارزشیابی آموزشی و پیشرفت تحصسلس- سیف

سنجش و اندازه گیری فرایندی و فراورده ای – دکتر سیف

ارشیابی آموزشی- دکتر بازرگان

ارشیابی آموزشی- دکتر کیامنش

و)آمار و روش تحقیق:

مقدمه ای بر آمار استنباطی- دکتر سرمد- انتشارات سمت

مقدمه ای بر آمار استنباطی- فرگوسن- دکتر دلاور

تحلیل آماری دکتر هومن –

روشهای پژوهش در علوم رفتاری-دکتر سرمد و بازرگان

طرحهای آزمایشی- دکتر دلاور

روشهای تحقیق کمی و کیفی-۲ جلدی- بورگ و گال

روشهای تحقیق- کرلینجر- ترجمه پاشاشریفی

زبان تخصصی:

ترجمه  Educational psychology

واژه نامه های کتب تخصصی

بازدید: 0